Twój koszyk

Ilość sztuk: 0

Zloty
kwota: 0,00 PLN
Rozwiń koszyk
zawartość koszyka

Nie masz jeszcze konta

Zarejestruj się

Jak kupić

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
• Utworzyć konto w sklepie internetowym
• Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
• Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://dermedica.net.pl/content/11-regulamin
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. UTWORZENIE KONTA
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://dermedica.net.pl/authentication w Formularzu Rejestracji podać następujące dane: adres poczty elektronicznej; hasło; imię i nazwisko; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy.
1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zatwierdź” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Zamawiam”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
2.4. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i Klient przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której:
2.4.1. Klient niezalogowany na Konto podaje następujące dane: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy. W wypadku gdy Klient chce jednocześnie utworzyć Konto podaje dodatkowo hasło do Konta.
2.4.2. Klient zalogowany na Konto ma możliwość modyfikacji danych, o których mowa w pkt. 2.4.1.
2.4.3. Klient ma na tym etapie także możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.
2.4.4. Klient na tym etapie wybiera również sposób dostawy i płatności oraz jest informowany o ich koszcie.
2.4.5. Klient potwierdza również akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa.
2.5. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:
2.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.5.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.
2.5.4. Adres do dostawy.
2.5.5. Treść ewentualnych uwag do Zamówienia..
2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
2.8. Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem) może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. NEWSLETTER
3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknąć pole „OK”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link weryfikujący chęć zapisania się na Newsletter – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2. Na Newsletter można się zapisać także poprzez zaznaczenie stosownego pola w trakcie tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta, Usługobiorca zostaje również zapisany na Newsletter.
3.3. Na Newsletter można się zapisać także poprzez zaznaczenie stosownego pola w trakcie składania Zamówienia – w momencie złożenia Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link weryfikujący chęć zapisania się na Newsletter – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień dane” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@dermedica.net.pl
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


Akceptujemy płatności

Zapraszamy do naszego gabinetu i zakupów w internetowym sklepie